News

Het NIC- Nationaal Intermutualistisch College nodigt u uit om kennis te nemen van het memorandum “Streven naar een goede gezondheid en een toegankelijke gezondheidszorg”, waarin de Belgische ziekenfondsen de beleidsprioriteiten voor de Europese verkiezingen voorstellen.

 

1. Preventie: werken aan de gezondheidsdeterminanten

2. Milieu en gezondheid: tijd voor een Green Deal 2.0

3. Een duurzaam, toegankelijk en betaalbaar geneesmiddelenbeleid door een ondersteunende

Europese regelgeving.

4. Naar een inclusief en duurzaam digitaal ecosysteem

5. Effectieve en bindende voorwaarden voor een kader voor de sociale economie. Verbintenis voor de erkenning van de ziekenfondsen in Europa

en internationaal.

6. Waardig leven, in goede gezondheid, overal en voor iedereen: voor internationale en mutualistische samenwerking

 

Luc van Gorp, voorzitter Nationaal Intermutualistisch College


Le Collège Intermutualiste National (CIN) vous invite à prendre connaissance de son mémorandum "Pour une bonne santé et des soins de santé accessibles", les mutualités belges y proposent des priorités politiques pour les élections européennes.

 

1. Prévention : agir sur les déterminants de la santé

2. Environnement et santé : le temps d’un Green Deal 2.0 est venu

3. Vers une réglementation européenne pour une politique des médicaments durable, accessible et abordable

4. Vers un écosystème numérique inclusif et durable

5. Des conditions-cadres efficaces et contraignantes en faveur de l’économie sociale. Un engagement pour la reconnaissance des mutualités en Europe et au niveau international

6. Vivre dignement, en pleine santé, partout et pour tous: pour des partenariats internationaux et mutualistes en santé mondiale

 


Luc van Gorp, Président du Collège national intermutualiste


The NIC- National Intermutualistic College invites you to discover the memorandum "Aiming for good health and accessible healthcare", with the policy priorities of the Belgian health insurance funds for the European elections.

 


1. Prevention: acting on health determinants

2. Environment and health: time for a Green Deal 2.0

3. A sustainable, accessible and affordable pharmaceutical policy through a supportive European regulatory framework.

4. Towards an inclusive and sustainable digital ecosystem

5. Effective and binding framework conditions for the social economy. A commitment to the recognition of mutual benefit societies in Europe and internationally.

6. Living with dignity, in good health, everywhere and for everyone: advocating international and mutualist partnerships in global health

 Luc van Gorp, President National Intermutualistic College